תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת סמארט קומפ ע”ר (להלן- העמותה).
המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

1.תוכן האתר
באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה
אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שייעשה בהם.
1.1 אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו
נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע
שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע
כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לעמותה (או מי מטעמו) בכתב בהתאם להוראות כל דין.
1.2 העמותה אוספת מידע אישי מזהה, הכולל למשל שם, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון
נייד, וכדומה (“מידע אישי”). המידע האישי מאפשר לעמותה לזהות באופן אישי את המשתמש. למען הסר
ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
1.3 המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים
עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בשירותי האתר.

2.קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין באתר, שייכים לעמותה ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור
העמותה. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם, לעדכן, למכור, לעשות
שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר אלא אם ניתנה הרשות לכך
מראש ובכתב על ידי העמותה.

3 .שירותים המוצעים באתר
3.1 האתר מכיל מידע, תכנים ושירותים
3.2 כמו כן, העמותה מאפשר לגולשים לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות אתר זה , על ידי
שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שירותי צד שלישי כגון Bit או שירותי תשלום דומים (“חברת התשלום”).
3.3 מובהר בזאת כי העמותה אינה מתחייבת כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף
ושוטף, והעמותה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי לתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או
לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה
ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4 .תרומות או רכישות
העמותה מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
4.1 בעת מתן תרומה באתר באמצעות חברת התשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת
האשראי. לאחר אישור התרומה העמותה תנפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.
4.2 כל משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לעמותה על מנת לשנות את סכום התרומה או
לבטל את התרומה. ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק
הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 .בקשה לביטול התרומה תעשה באמצעות פנייה בדוא”ל :
il.co.smartcomp@info או בפניה טלפונית אל העמותה.
4.3 העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת התשלום. במידה
והעמותה תחוייב על ידי חברת התשלום בגין השינוי או הביטול יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול
כאמור.
4.4 אנו לא אוספים או שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים
על-ידי חברות התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.
4.5 העמותה רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדית ובלבד שפעולותיו נעשות
בהתאם למטרות העמותה.
4.6 העמותה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מקטינים מתחת לגיל 18 .משתמשים מתחת לגיל 18
לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לצפייה באתר. אם ייוודע לנו כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי
מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר. שירותי האתר אינם מופנים לקטינים
מתחת לגיל 18 והעמותה אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מקטינים. במידה והינך סבור שנמסר לחברה מידע
על ידי קטין אנא פנה אלינו לכתובת .
4.7 בביצוע עסקה הנך מאשר כי אינך קטין וכי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
4.8 בכל מקרה שבו מבצע העסקה ביצע בעבר פעולה בלתי חוקית או פעולה המנוגדת להוראות תקנון זה,
לרבות מסירת פרטי התקשרות שגויים, נהיה רשאים לחסום שימוש עתידי בכרטיס האשראי.
4.9 העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשי האתר.

5 פרטיות וסודיות המידע
5.1 עמוד הסליקה באתר מאובטח ברמת הצפנה גבוהה ובתקן אבטחה DSS-PCI בכדי להבטיח את חיסיון
הפרטים והמידע באופן המרבי.
5.2 בעת מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת של חברת משולם המאובטחת במנגנון
העומד בתקן DSS-PCI .
5.3 לאחר קבלת תרומה תשלח קבלה.
5.4 העמותה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג.
5.5 המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –
1981 .העמותה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל
פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט
ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

6 שימוש במידע
6.1 אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים
ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר.
6.2 אנו משתמשים במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את שירותי האתר וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר
שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי העמותה; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע
ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) לשלוח ניוזלטר (לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב–1982) ;(ד)
להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור
תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.
6.3 הינך מסכים כי העמותה תשמור את ההתכתבויות עמך וכי העמותה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע
לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.
6.4 אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד
בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף
מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות
הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות
אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים באתר;
(ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של העמותה, של המשתמשים באתר או של
הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באתר באמצעות
צדדים שלישיים המעניקים שירותים לעמותה, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של
העמותה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות
שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור
חוויית המשתמש ולצורך הענקת שירותי האתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי ו/או (י)
אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

7 .הגבלת אחריות
7.1 שירות זה אינו למטרות רווח והוא מועמד לרשותך כפי שהוא (“Is As (“וללא אחריות ו/או הבטחה מכל
סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף
המרבי אותו הוא מתיר, העמותה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראיות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע
בנוגע לסחירות (Merchantability ,(הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת ( Particular for Fitness
Purpose .(העמותה אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים ושהשירותים והאתר או השרת עליו הם נסמכים יהיו נקיים מווירוסים ו/או כל גורם
מזיק אחר – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיו.
7.2 השירות מסופק לך “כמות שהוא” (“Is As (“ולפי זמינותו (“Available As (“ללא כל התחייבות ואו מצג ואו
אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין
השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. העמותה אינה מבטיחה ו/או
נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר לתוצאות של שימוש זה בכל הקשור
למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר.
7.3 ככל שהדבר מותר על פי דין, המותה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי
הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.
7.4 העמותה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר
יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. העמותה לא תיהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני
הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים,
מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו
או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם
העמותה היתה מודעת לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה לא תהיא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם בכוח עליון,
בקשר עם השירותים ו/או האתר, לרבות עיכוב הביצוע ו/או אי הביצוע של התחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה,
כולן או מקצתן. בהסכם זה “כוח עליון” משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, העמותה לא ידעה
או חזה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהעמותה למלא את
התחייבויותיה על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או
שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחדלי צד ג’,
תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה, אירועים ביטחוניים, מצב חירום
בריאותי או מגפה.
7.6 אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על
עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק
מהותי מתקנון מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את
תנאי השימוש.
8 .קבלני משנה וספקי שירות
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים
מסוימים מטעמנו בארץ ובחו”ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים.
כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות
לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר.
בנוסף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו, לרבות לצרכי פרסום. מידע זה אינו
מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את
המבקרים באתר האינטרנט שלנו וכן לצרכי הפניית תכנים פרסומיים לקהלים רלוונטיים.

9 .הפניות לאתרים חיצוניים
9.1 יכול ואתר האינטרנט יכלול מידע והפניות או קישורים לאתרים, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים
שלישיים.
9.2 העמותה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר האינטרנט ו/או לתוכן המפורסם באתרים
אליהם מפנה או מקשר האתר. העמותה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורעת את תוכן הפרסומים הללו או
אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על
הצדדים השלישיים המפרסמים או המפעילים אותם. פרסום תכנים באתר האינטרנט, לרבות הפניה או קישור
לאתרים, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. העמותה
רשאי על פי שיקול דעתה להסיר כל הפניה או קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים או הפניות אחרים. כל
שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי
ובכפוף לחתימה על הסכם נפרד בין המשתמש לאותו אתר ככל שנדרש, והעמותה לא תישא בכל אחריות
לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש
בשירותי הצד השלישי.
9.3 ככל שהשירות מכיל קישורים (Links (לשירותים ומשאבים חיצוניים, העמותה אינה שולטת בזמינותם
ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. קישורים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין העמותה
אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או
תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם העמותה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד.
העמותה לא תיהא אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים,
מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. העמותה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת
הבטחות ו/או המלצות ולא יהיה לו כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג’. אנו ממליצים כי כאשר
אתה מופנה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג’, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי
השימוש שלך ברשת האינטרנט.
9.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בהעלאת כל תוכן או מידע אחר
(בכל צורה שהיא) משום הפרת דין או זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, וכי אתה נותן בזאת
לעמותה זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה ושאינה מוגבלת בזמן באותו מידע ותוכן שהעלית (ככל
שהעלית).

10 .רשתות חברתיות
10.1 האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות
אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (“רשת חברתית” או
“פלטפורמה”). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם
קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות,
שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או
הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת
החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות
שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות,
אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל
ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או
פלטפורמה, העמותה תהיה רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל
ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת
החברתית.
10.2 באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות
הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות
(Cookies (ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן
והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול
הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות,
עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.
10.3 כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל
אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך
מסכים כי העמותה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו),
בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

11 .העברת נתונים בינלאומית
העמותה רשאית להעביר מידע שנאסף אודות המשתמש, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות
צד שלישי (כמפורט במסמך זה) בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך,
העמותה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של
מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

12 .מידע פרסומי
הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שנשלח לך ניזולטרים (לפי חוק
התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב–1982 ,(אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני. באפשרותך לבטל
את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת il.co.smartcomp@info או לחילופין למלא אחר ההוראות
להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

13 .דין וסמכות שיפוט
13.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין
הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל
סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

14 .שונות
14.1 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי
אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת
לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
14.2 העמותה תהיא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם
בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. העמותה תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי
כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים
החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם
זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

15 .פרטי התקשרות
עמותת סמארט קומפ ע”ר 580747418
רח’ הרב מלצר 10 רחובות